پروژه های در دست انجام

زمینه مطالعات عنوان پروژه کارفرما سال انجام توضیحات
مطالعات امکان سنجی بازنگری مطالعات و امکان سنجی اصلاح احداث قطار حومه ای کلانشهر اصفهان به شهر جدید فولاد شهر (حدفاصل شهر اصفهان- پلیس راه) شرکت عمران شهر جدید فولاد شهر ۱۳۹۶
مهندسی نگهداری راه‌آهن انجام مطالعات روسازی و زیرسازی طرح برقی سازی و ارتقای راه‌آهن تهران- مشهد شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) ۱۳۹۶ در این پروژه بزرگ ملی که شامل تامین مالی، مطالعات، تامین و ساخت و اجرا برقی سازی راه آهن تهران- مشهد به طول تقریبی ۹۲۰ کیلومتر دوخطه می باشد، این مهندسین مشاور در مطالعات بخش زیرساخت در حوزه زیرسازه و روسازه در همکاری با کنسرسیوم مطالعات وظیفه گردآوری و برداشت وضعیت روسازه و زیرسازه و انجام مطالعات ارتقاء و اصلاح را عهده دار می باشد.
نظارت و خدمات حین اجرا خدمات نظارت عالیه، نظارت مقیم و نقشه بردار مهندسین مشاور بر اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه خط اتصال شرکت فولاد امیرکبیر کاشان به راه آهن سراسری شرکت فولاد امیرکبیر کاشان ۱۳۹۶ نظارت کارگاهی و نظارت عالیه بر عملیات اجرای زیرسازی خط اتصال فولاد امیرکبیر کاشان به ایستگاه گز
مطالعات امکان سنجی انجام مطالعات حمل و نقلی راه و راه آهن بم- ایرانشهر وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۶
نظارت و خدمات حین اجرا خدمات مشاوره برای پروژه تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب راه آهن داخلی مجتمع فولادسازی شرکت فولاد زرند ایرانیان شرکت فولاد زرند ایرانیان ۱۳۹۶ نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرای روسازی بتنی خطوط داخلی مجتمع فولاد سازی
مطالعات امکان سنجی مطالعات توجیه اولیه احداث خطوط دوم در مناطق اصفهان و یزد راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۶ مطالعات توجیه اولیه به طول تقریبی ۴۷۰ کیلومتر در محور بافق-زرینشهر، ۳۳۰ کیلومتر در محور اردکان-مبارکه، ۱۴۵ کیلومتر در محور محمدیه-بادرود، ۲۵۵ کیلومتر در محور بادرود-میبد، شامل انجام مطالعات امکان سنجی، اجتماعی، ترافیک، مسیر و تحلیل اقتصادی و مالی مطابق با سرفصلهای شرح خدمات همسان مطالعات راه آهن.
مدیریت نگهداری انجام خدمات مشاوره فرآیند کنترل مهندسی و بازرسی خطوط، بوسیله اندازه گیری و پردازش پارامترهای هندسی خطوط راه آهن ج.ا.ا راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۶ انجام مطالعات در خصوص تحلیل و تفسیر داده های برداشت شده وضعیت هندسی خط با ماشین اندازه گیر و استفاده کاربردی آن در مدیریت نگهداری و ارزیابی وضعیت و کیفیت روسازه خطوط راه آهن از اهداف این پروژه می باشد. در این راستا این مهندسین مشاور نسبت به تهیه سامانه جامع بارگذاری، ذخیره سازی، تحلیل، تفسیر، نمایش و ارائه گزارش های از نتایج برداشت اقدام خواهد کرد. این سامانه تحت شبکه و GIS خواهد بود و در جغرافیایی ایران و در نواحی راه آهن ج.ا.ا قابل دسترسی و استفاده می باشد.
در این پروژه تحلیل های لازم برای استفاده مطلوب از داده های ماشین اندازه گیر در پیش بینی وضعیت و تعیین خرابی های احتمالی انجام خواهد شد. همچنین پایگاه داده ایجاد شده شیوه ی مناسبی برای بررسی و تحلیل و تفسیر داده می باشد.
مطالعات مفهومی و امکان سنجی خرید خدمات مشاور جهت انجام مطالعات طرح ساماندهی ایستگاهی ایستگاه سیرجان راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۶ بررسی وضعیت موجود و ارائه طرح ساماندهی ایستگاه راه آهن سیرجان برای افق ۲۰ ساله شامل مطالعات ترافیک، بهره برداری، ناوگان، روسازی و زیرسازی خطوط، طرح هندسی، زمین شناسی ، معماری، علائم و ارتیاطات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی و برقی ایستگاه مذکور
مدیریت نگهداری خرید خدمات مشاوره در خصوص مطالعه و پیاده سازی نت برای روسازه خط در بستر نرم افزار کازوین راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۵
مطالعات مفهومی و امکان سنجی اثرات افزایش بار محوری در خطوط شبکه ریلی راه آهن ج.ا.ا ۱۳۹۵ در مطالعات در فاز مفهومی در نظر است اثر افزایش بار محوری بر روسازه، زیرسازه، ابنیه فنی خطوط ریلی و همچنین تاثیرات آن بر ناوگان و بهره برداری بررسی گردد.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مالی و اقتصادی در نظر است امکان افزایش بارمحوری در خطوط منتخب کشور تعیین گردد.
خط فرعی محوطه مانوری و خط اتصال به شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران فولاد زرند شرکت فولاد زرند ایرانیان ۱۳۹۳ انجام خدمات مشاوره کارفرما در احداث محوطه مانوری برای تخلیه سالانه ۵/۳ میلیون تن مواد اولیه و بارگیری ۷۰۰ هزارتن محصول و خط اتصال حدود ۸ کیلومتر در اتصال به ایستگاه زرند در ناحیه کرمان
همکاری در تنظیم قرارداد پیمانکار طرح و ساخت و نظارت بر اجرای عملیات احداث در خدمات این پروژه می باشد.