مهدی حیدرپور
مهدی حیدرپور
سمت: رئیس هیئت مدیره و معاونت پشتیبانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت – کارشناسی ارشد سبستمهای یکپارچه راه آهن از دانشگاه بیرمنگام
پست الکترونیک: m.heydarpour[at]trr.ir
حسین عسگری
حسین عسگری
سمت: مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره
مدرک تحصیلی: کارشناسی خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت – کارشناسی ارشد راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیک: asgari[at]trr.ir
اشکان رجایی
اشکان رجایی
سمت: عضو هیئت مدیره و معاونت فنی
مدرک تحصیلی: کارشناسی خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت – کارشناسی ارشد راه و ترابری از دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیک: a.rajaei[at]trr.ir
رضا بیچرانلو
رضا بیچرانلو
سمت: مشاور زمین شناسی و ژئوتکنیک
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی از دانشگاه تهران
مرجانه گلستانی
مرجانه گلستانی
سمت: کارشناس مطالعات روسازی
مدرک تحصیلی: کارشناسی خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت – کارشناسی ارشد ایمنی در راه آهن از دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیک: m.golestani[at]trr.ir
شریفه عسگری
شریفه عسگری
سمت: کارشناس مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه امیرکبیر – کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی
پست الکترونیک: s.asgari[at]trr.ir
محمدتقی امین نیا
محمدتقی امین نیا
سمت: کارشناس مطالعات مسیر
مدرک تحصیلی: کارشناسی خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیک: m.aminnia[at]trr.ir
فرزانه رجبی
فرزانه رجبی
سمت: کارشناس مطالعات ترافیک و بهره برداری
مدرک تحصیلی: کارشناسی صنابع از دانشگاه صنعتی اصفهان– کارشناسی ارشد حمل و نقل ریلی از دانشگاه علم و صنعت
مهشاد درویشی
مهشاد درویشی
سمت: کارشناس ژئوتکنیک
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تبریز
کیوان قمری
کیوان قمری
سمت: کارشناس ژئوفیزیک
مدرک تحصیلی: کارشناسی فیزیک از دانشگاه آزاد اسلامی
صبا مولا ابراهیمی
صبا مولا ابراهیمی
سمت: کارشناس فتوگرامتری
مدرک تحصیلی: کارشناسی نقشه برداری از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سامان حکیم زاده
سامان حکیم زاده
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار از دانشگاه سمنان
شهریار احمدی
شهریار احمدی
سمت: سرپرست پروژه‌های اجرایی
مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران از دانشگاه هرمزگان
فاطمه چوپانی
فاطمه چوپانی
سمت: کارشناس PMO
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا خورشیدی
علیرضا خورشیدی
سمت: کارشناس نرم افزار
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر از موسسه آموزش عالی ادیبان
مهدی نعمانی
مهدی نعمانی
سمت: کارشناس نظارت پروژه‌های اجرایی
مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی