صلاحیتها و عضویتها

 • صلاحیت پایه 2 تخصص راه آهن
  صلاحیت پایه ۲ تخصص راه آهن
 • شرکت دانش بنیان
  شرکت دانش بنیان
 • انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
  انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
 • گواهی عضویت در انجمن غیر مخرب جوش
  انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
 • گواهینامه عضویت 1396
  عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران
 • انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
  انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
 • انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
  انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
 • گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
  گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره